PL | EN

Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
University of Warsaw Foundation

Statut

Załącznik
do uchwały nr 334 Senatu UW z dnia 16 marca 2011 roku
w sprawie zmian w Statucie Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz
przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego
Załącznik do decyzji
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 9 lipca 1988 r.
znak: DP-0791-4/88/JP

tekst jednolity
z dnia 16 marca 2011 r.

STATUT FUNDACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

§ 1

Fundacja ustanowiona przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Grzegorza Białkowskiego, aktem fundacyjnym z dnia 12 maja 1988 r. (nr rej. Państwowego Biura Notarialnego w Warszawie: A-IV-5704/88) działa zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. Nr 46 z 1991 r. poz. 203 z późn. zm.) oraz z niniejszym statutem; nosi ona nazwę Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego, w dalszym ciągu jest ona zwana Fundacją.

§ 2

 1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

§ 3

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 4

Celem Fundacji jest finansowanie:
1) uniwersyteckiej bazy materialnej, zwłaszcza zapewnienie dopływu nowoczesnej aparatury, książek, czasopism,
2) rozwoju kadry naukowej,
3) naukowych badań własnych Uczelni.

§ 5

Wymienione wyżej cele będą realizowane w szczególności przez:
1) kompletowanie i przekazywanie - na własność lub do korzystania przez Uniwersytet Warszawski (w tym także jego filie i stacje terenowe) nowoczesnej aparatury, książek, zwartych zespołów bibliotecznych, czasopism i publikacji elektronicznych;
2) wyposażenie uniwersyteckich stacji badawczych, laboratoriów, oraz zakładanie takich stacji stanowiących własność Fundacji a udostępnianym jednostkom badawczym lub grupom pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego;
3) finansowanie badań naukowych własnych Uniwersytetu Warszawskiego, jeśli brak jest na nie środków z innych źródeł;
4) udzielanie stypendiów naukowych krajowych i zagranicznych uzdolnionym pracownikom naukowym Uniwersytetu Warszawskiego, zwłaszcza spośród młodej kadry;
5) finansowanie konferencji, sympozjów i spotkań o charakterze naukowym związanych z działalnością Uniwersytetu Warszawskiego;
6) finansowanie pobytów naukowych w kraju oraz zapraszanie w celach naukowych wybitnych uczonych i specjalistów;
7) finansowanie i podejmowanie inicjatyw wydawniczych o charakterze naukowym lub dotyczących działalności Uniwersytetu Warszawskiego;
8) pomoc w rozwoju bazy socjalnej Uniwersytetu Warszawskiego przez budowę i pozyskiwanie domów wczasowych, domów pracy twórczej itp. dla pracowników i studentów;
9) pomoc w rozwoju bazy materialnej poprzez budowę nowych gmachów przeznaczonych na potrzeby Uniwersytetu Warszawskiego oraz remonty budynków istniejących;
10) pomoc w finansowaniu prac naukowo-badawczych prowadzonych przez koła lub organizacje lub grupy studenckie;
11) finansowanie lub wspieranie finansowe działalności naukowej i kulturalnej jednostek organizacyjnych i studentów Uniwersytetu Warszawskiego;
12) finansowanie lub wspieranie finansowe organizacji pozarządowych, które działają na rzecz rozwoju uniwersyteckiej bazy materialnej i kadry naukowej;
13) finansowanie i wspieranie w miarę środków finansowych innych publicznych instytucji edukacyjnych w zakresie odpowiadającym pkt 1-11;
14) wspieranie finansowe upowszechniania i popularyzacji nauki przez jednostki organizacyjne i studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

§ 6

Zarząd Fundacji może w ramach majątku Fundacji wyodrębnić fundusze przeznaczone na realizację poszczególnych celów Fundacji.
W przypadku nieodpłatnego uzyskania od Skarbu Państwa akcji lub udziałów w spółkach, Fundacja przeznacza środki uzyskane z tytułu tych akcji lub udziałów wyłącznie na finansowanie rozbudowy i remontów bazy materialnej Uniwersytetu Warszawskiego, służącej bezpośrednio badaniom naukowym i działalności dydaktycznej.

§ 6a

Działalność, o której mowa w § 4 i § 5, prowadzona jest nieodpłatnie.

§ 7

Dla realizacji swych celów Fundacja może zawierać porozumienia lub umowy w sprawie współdziałania z fundacjami lub innymi organizacjami krajowymi lub zagranicznymi.

§ 8

Organami Fundacji są:
1) zarząd;
2) komisja rewizyjna

§ 9

 1. Organy Fundacji powołuje, z zastrzeżeniem ust. 4, Senat Uniwersytetu Warszawskiego na okres równy kadencji Senatu, z tym, że kadencja organów Fundacji kończy się w trzy miesiące po upływie kadencji Senatu.
 2. Z ważnych przyczyn Senat może odwołać członka zarządu przed upływem kadencji. Może również uzupełnić skład Zarządu w razie zmniejszenia się jego składu wskutek śmierci lub rezygnacji jego członków. Dotyczy to również członków komisji rewizyjnej, z zastrzeżeniem ust. 4.
 3. Zarząd liczy od 5 do 9 członków, w tym przewodniczącego wyznaczonego przez Senat. Członkowie zarządu nie mogą być wybrani na tę funkcję albo pełnić jej w razie skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.
 4. Komisja rewizyjna liczy 5-7 członków, w tym jednego albo dwóch członków powołanych na okres jej kadencji przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa; komisja wyłania przewodniczącego ze swego grona.
 5. Członkowie zarządu oraz komisji rewizyjnej pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.
 6. Komisja rewizyjna nie podlega zarządowi, w szczególności w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru, przy czym członkowie komisji rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie mogą być wybrani na tę funkcję albo pełnić jej w razie skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w komisji rewizyjnej zwrotu kosztów.

§ 10

 1. Zarząd zarządza wszystkimi sprawami Fundacji i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe ich prowadzenie.
 2. Zarząd może zaangażować dyrektora (kierownika) i zlecić mu prowadzenie spraw Fundacji w ramach zwykłego zarządu. Czynności przekraczające zwykły zakres wymagają zgody zarządu; zakres tych czynności określa zarząd.
 3. Czynności prawne dokonywane w imieniu Fundacji wymagają współdziałania dwóch członków zarządu lub dyrektora i jednego członka zarządu.

§ 11

 1. Zarząd zatwierdza roczny plan działania oraz preliminarz dochodów i wydatków.
 2. Co najmniej raz w roku, nie później niż do dnia 31 maja zarząd zatwierdza sprawozdanie z działalności za rok ubiegły i przesyła je Senatowi UW oraz ministrowi nadzorującemu Fundację.

§ 12

 1. Komisja rewizyjna bada prawidłowość gospodarki finansowej Fundacji. Co najmniej raz w roku, nie później niż do dnia 31 maja, przedstawia Senatowi Uniwersytetu Warszawskiego sprawozdania z kontroli wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla zarządu.
 2. Absolutorium udziela zarządowi Senat Uniwersytetu Warszawskiego.

§ 13

 1. Na realizację celów Fundacji fundator przeznacza kwotę 50,00 zł. Będzie ona zdeponowana na oprocentowanych rachunkach we właściwych bankach krajowych. Służy ona na pokrywania strat bilansowych Fundacji, a kwoty należne z tytułu oprocentowania - na finansowanie działalności Fundacji.
 2. Nadto realizacji celów Fundacji służyć będą fundusze i środki rzeczowe pochodzące z darów i zbiórek oraz spadków i darowizn krajowych i zagranicznych.
 3. Fundacja przeznacza cały dochód na działalność, o której mowa w § 4 i § 5.

§ 13a

Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów i pracowników oraz osób, z którymi członkowie jej organów lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi";
2) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu Fundacji;
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy, oraz ich osoby bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 14

Senat Uniwersytetu Warszawskiego może dokonać zmian niniejszego statutu. Uchwała Senatu w tym przedmiocie winna być podjęta większością 3/4 statutowej liczby senatorów. Zmiany wchodzą w życie po dopełnieniu wymagań przewidzianych w ustawie o fundacjach.

§ 15

 1. Uchwałę w przedmiocie likwidacji Fundacji na skutek zrealizowania jej celów lub wyczerpania środków podejmuje Senat Uniwersytetu Warszawskiego, wyznaczając jednocześnie likwidatora. Uchwała Senatu winna być podjęta większością 3/4 statutowej liczby senatorów.
 2. Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji Fundacji przeznacza się na cele określone w statucie Fundacji. Uchwałę w tym przedmiocie podejmuje Senat Uniwersytetu Warszawskiego.

W sprawach występowania Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego o dotacje zewnętrzne dla projektów współfinansowanych należy kontaktować się
z Kierownikiem Biura Fundacji UW.

Kontakt

Siedziba i adres do korespondencji:
Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

NIP: 525-15-69-220
Regon: 001323248


Domek Ogrodnika

Lokalizacja Biura Fundacji:
„Domek Ogrodnika”, pok. 1.4
ul. Dobra 68/70
00-312 Warszawa

Telefon, fax:
tel.: +4822 5520882
fax: +4822 8267948

Zespół Biura Fundacji:
mgr Karolina Żardecka-Górska
Kierownik Biura Fundacji UW
e-mail: fundacja@fuw.pl

Numer rachunku bankowego:
PKO Bank Polski SA Oddział 56 w Warszawie
ul. Bagatela 15, 00-585 Warszawa
30 1020 1156 0000 7502 0008 7213

SWIFT: BPKOPLPW