PL | EN

Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
University of Warsaw Foundation

Wniosek o dotację

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU
ZE ŚRODKÓW FUNDACJI
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Zarząd Fundacji informuje, że rozpatrywane będą wyłącznie wnioski złożone w terminie, spełniające warunki w zamieszczonych poniżej „Zasadach i trybie dofinansowywania...” oraz złożone na specjalnym formularzu dostępnym do pobrania na stronie Fundacji UW.
Uprzejmie prosimy o umawianie się na spotkania w sprawie konsultacji i złożenia wniosku telefonicznie lub e-mailowo.


ZASADY I TRYB DOFINANSOWYWANIA
PRZEZ FUNDACJĘ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
PROJEKTÓW PRZEDKŁADANYCH PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
I ORGANIZACJE STUDENCKIE UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Załącznik do Uchwały nr 26 Zarządu FUW z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Pobierz zasady...

1. Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego, zwana dalej „Fundacją”, w ramach wykonywanych zadań określonych w § 5 pkt 3,5,7 i 10 Statutu Fundacji UW, przyznaje:

1) jednostkom organizacyjnym Uniwersytetu Warszawskiego w rozumieniu  § 11 Statutu Uniwersytetu, zwanym dalej „jednostkami”,

2) organizacjom studenckim Uniwersytetu Warszawskiego, utworzonym na podstawie art. 204 i 205 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005r., zwanym dalej „organizacjami”, w szczególności kołom naukowym, środki służące dofinansowaniu ich działalności na zasadach i w trybie określonych w niniejszej uchwale – o ile środki te nie pochodzą z przyjętych przez Fundację darowizn z poleceniem, w którym wskazane są inne zasady lub tryb ich wykorzystania.

2. Jednostki mogą występować do Fundacji o uzyskanie dofinansowania własnych projektów, jak i dofinansowania projektów przedstawionych przez grupy studentów nie będące organizacjami. Fundacja nie przyjmuje wniosków o dofinansowanie w kwocie niższej niż 500,00 zł.

3. Fundacja przyznaje środki na dofinansowanie przedłożonych projektów, zwanych dalej „projektami”, dotyczących w szczególności badań naukowych, konferencji naukowych lub publikacji wyników badań, bądź materiałów konferencji, przy czym wysokość dofinansowania ze strony Fundacji nie przekracza łącznego, pisemnie potwierdzonego dofinansowania, przyznanego przez Uniwersytet Warszawski i jego jednostki oraz Radę Konsultacyjną, Zarząd Samorządu Studentów, Fundację Universitatis Varsoviensis, a w zależności od projektu także dotacji ze strony innych podmiotów, takich jak Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Akademia Nauk, towarzystw naukowych itp.

4. Środki, o których mowa w pkt 3, przyznawane są na pisemny wniosek jednostki lub organizacji, złożony w Biurze Fundacji nie później niż 30 dni przed datą rozpoczęcia projektu, z zastrzeżeniem pkt 9, w odniesieniu do kół naukowych poparty w formie pisemnej przez opiekuna koła naukowego oraz kierownika jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warszawskiego, przy którym działa koło naukowe. Wniosek powinien zawierać, w szczególności:

1) określenie celu i przedmiotu projektu,

2) określenie czasu i miejsca realizacji projektu,

3) wykaz osób uczestniczących w realizacji projektu,

4) kalkulację kosztów realizacji projektu,

5) wnioskowaną kwotę dofinansowania ze środków Fundacji,

6) udokumentowane wskazanie wysokości i źródła pochodzenia pozostałych środków służących realizacji projektu,

7) określenie efektów merytorycznych i formalnych, projektu oraz wskazanie sposobu ich udostępnienia,

8) zobowiązanie do złożenia sprawozdania z realizacji projektu i  wykorzystania przyznanych środków w terminie 30 dni po zakończeniu realizacji projektu, nie później jednak niż do końca roku kalendarzowego, w którym zakończono realizację projektu, z zastrzeżeniem pkt 6,

9) wskazanie osoby upoważnionej do reprezentowania jednostki lub organizacji w sprawach związanych z projektem,

10)  zobowiązanie do umieszczenia w wydawnictwach, materiałach informacyjnych, promocyjnych i innych materiałach dotyczących projektu, informacji o dofinansowaniu przez Fundację UW oraz umieszczenia jej logo.

Zarząd Fundacji może ustalić wzór wniosku.

 

5. Do wniosku o dofinansowanie projektu należy dołączyć dokumenty uprawdopodabniające koszty przedsięwzięcia (np. koszty biletów lotniczych, noclegów, wypożyczenia sprzętu konferencyjnego, wynajmu sal konferencyjnych, tłumaczeń, opłaty rejestracyjnej konferencji…itp.) zawarte w kalkulacji, przewidziane do finansowania przez Fundację.

6. W przypadku dotacji wydawniczych:

1) do wniosku o dofinansowanie projektu należy dołączyć kosztorys wydawniczy oraz co najmniej jedną  recenzję samodzielnego pracownika naukowego,

2) podstawą rozliczenia dotacji jest przekazanie, wraz z fakturą lub notą księgową, egzemplarza publikacji, zawierającej informację  o współfinansowaniu wydawnictwa przez Fundację oraz logo Fundacji, jeśli możliwe było jego umieszczenie na publikacji (logo dostępne na stronie www.fuw.pl/kontakt).

 

7. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Zarządu Fundacji może skierować do rozpatrzenia przez Zarząd Fundacji wniosek złożony w terminie krótszym niż 30 dni przed data rozpoczęcia projektu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd może w trybie pilnym rozpatrzyć sprawę w drodze obiegowej oraz w terminach innych niż podane w pkt 11.

8. W jednym terminie rozpatrywania wniosków mogą być rozpatrzone nie więcej niż dwa wnioski złożone przez tego samego wnioskodawcę – jednostkę lub organizację. Jeżeli jeden wnioskodawca złoży więcej niż dwa wnioski na jeden termin, żaden wniosek tego wnioskodawcy nie będzie rozpatrzony.

9. Wnioski nie spełniające wymagań określonych w pkt 4, 5, 6 są zwracane wnioskodawcom bez rozpatrywania, wraz z informacją o powodach zwrotu. Wniosek zwrócony może być złożony ponownie po usunięciu powodów, dla których nastąpił zwrot.

10.  Zarząd Fundacji UW ustala następujące terminy przyjmowania wniosków: 
do 15 stycznia, do 15 marca, do 15 czerwca, do 15 października każdego roku.

11.  Dofinansowanie przyznawane jest, w granicach wniosku, odpowiednio do oceny merytorycznej projektu oraz wysokości środków, którymi dysponuje Fundacja, 
z uwzględnieniem pkt.3. Zarząd Fundacji UW może ustalić tematyczny podział wniosków, w szczególności na:

1) wydawnictwa,

2) organizację konferencji,

3) udział w konferencjach krajowych i zagranicznych,

4) projekty badawcze krajowe i zagraniczne i dofinansować po jednym z każdej grupy.

12.  Odmowa przyznania dofinansowania wymaga uzasadnienia. Pisemną decyzję Zarządu Fundacji wnioskodawca może otrzymać wyłącznie na pisemna prośbę, złożoną w biurze Fundacji.

W sprawach występowania Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego o dotacje zewnętrzne dla projektów współfinansowanych należy kontaktować się
z Kierownikiem Biura Fundacji UW.

Kontakt

Siedziba i adres do korespondencji:
Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

NIP: 525-15-69-220
Regon: 001323248


Domek Ogrodnika

Lokalizacja Biura Fundacji:
„Domek Ogrodnika”, pok. 1.4
ul. Dobra 68/70
00-312 Warszawa

Telefon, fax:
tel.: +4822 5520882
fax: +4822 8267948

Zespół Biura Fundacji:
mgr Karolina Żardecka-Górska
Kierownik Biura Fundacji UW
e-mail: fundacja@fuw.pl

Numer rachunku bankowego:
PKO Bank Polski SA Oddział 56 w Warszawie
ul. Bagatela 15, 00-585 Warszawa
30 1020 1156 0000 7502 0008 7213

SWIFT: BPKOPLPW