PL | EN

Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
University of Warsaw Foundation

Historia

HISTORIA FUNDACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Fundację Uniwersytetu Warszawskiego ustanowił 12 maja 1988 roku JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Grzegorz Białkowski w celu przyjścia z pomocą niedoinwestowanej od lat Uczelni. Środki z budżetu państwa wystarczały jedynie na najpilniejsze potrzeby. Brak było środków na nowoczesne wyposażenie laboratoriów, na utrzymywanie kontaktów z zagranicznymi jednostkami naukowymi. Biblioteka Uniwersytecka nie miała środków na zakup literatury i czasopism naukowych, szczególnie zagranicznych.

Społeczność uniwersytecka poparła projekt i to z jej składek powstał fundusz założycielski Fundacji UW.

9 lipca 1988 roku Fundację UW i jej Statut (zob. Statut Fundacji UW) zatwierdził Minister Edukacji Narodowej, co otworzyło drogę do wystąpienia o rejestrację w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi.

29 października 1988 roku Fundacja UW została wpisana do Rejestru Fundacji pod nr RF-94.

 

Pierwszym Przewodniczącym Zarządu został wybrany przez Senat UW prof. dr hab. Tomasz Dybowski z Wydziału Prawa i Administracji UW. Zarząd liczył 12 członków, a Komisja Rewizyjna 5 członków.

Przez pierwsze miesiące istnienia Fundacji UW załatwiane były sprawy organizacyjne i administracyjne - założenie konta bankowego, wyrobienie pieczątek - co było wtedy trudne, ponieważ fundacje dopiero zaczynały powstawać i traktowane były nieufnie. Konto bankowe zgodził się dla Fundacji założyć i prowadzić dopiero trzeci z kolei bank, do którego Fundacja złożyła wniosek o otwarcie rachunku.

Zarząd Fundacji prowadził szeroko zakrojone działania, mające na celu popularyzację Fundacji UW i jej celów w środowisku uniwersyteckim, wśród Polaków za granicą, w zagranicznych środowiskach naukowych i wśród absolwentów UW. Apelował do przedsiębiorstw i instytucji o wsparcie działalności Fundacji. Chodziło o dotarcie do jak najszerszego kręgu darczyńców. Działania te przyniosły efekty i na konto Fundacji zaczęły wpływać środki, które pozwoliły na rozpoczęcie działalności statutowej.

Pierwsza wpłata wpłynęła na konto Fundacji UW 20 stycznia 1989 roku i wynosiła 0,50 obecnych złotych. Była to wpłata od indywidualnego darczyńcy przeznaczona dla BUW.

 

Początkowo Fundacja prowadziła działalność polegającą na dotowaniu zakupów w celu uzupełnienia zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej, pozyskaniu wyposażenia dla jednostek organizacyjnych UW, dotowaniu projektów naukowych oraz finansowaniu udziału pracowników naukowych w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych.

 

W 1990 roku Fundacja UW rozpoczęła działania w celu pozyskania terenu i środków na budowę nowej Biblioteki Uniwersyteckiej. Budynek Biblioteki Uniwersyteckiej był w złym stanie technicznym, brak było miejsca na dotychczasowe i nowe zbiory. Niszczały zbiory Biblioteki Głównej, zawierające wiele skarbów kultury narodowej. Już w 1920 roku Dyrektor BUW zwracał się do Rektora UW z prośbą o budowę nowego gmachu. Starania Uniwersytetu przez kilkadziesiąt lat nie przyniosły rezultatów - ówczesne władze nie były zainteresowane rozbudową Uczelni. Brak było lokalizacji i wystarczających środków.

Działania Fundacji UW padły na podatny grunt i uzyskały akceptację rządu Pana Premiera Tadeusza Mazowieckiego, a co za tym idzie, odpowiednie środki. Dzięki temu oraz ofiarności i wkładowi pracy wielu ludzi, 15 grudnia 1999 roku Biblioteka Uniwersytecka została otwarta dla czytelników.

 

Od 17 maja 2000 roku Przewodniczącym Zarządu Fundacji UW był prof. dr hab. Hubert Izdebski z Wydziału Prawa i Administracji UW.

 

11 października 2004 roku Fundacja UW uzyskała status organizacji pożytku publicznego i została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000218937.

 

Po wybudowaniu gmachu BUW i spłacie kredytu, co nastąpiło we wrześniu 2007 roku Fundacja UW, w miarę posiadanych środków, wspomagała dalsze inwestycje Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Przez cały okres swojej działalności Fundacja UW, oprócz działalności inwestycyjnej, prowadzi swoją podstawową działalność - wspiera rozwój działalności naukowej Uniwersytetu Warszawskiego. Dofinansowuje projekty kół studenckich, wydawnictwa naukowe, konferencje, wydawnictwa pokonferencyjne, wystawy.

Wspomaga rozwój kultury w Uniwersytecie, będąc współorganizatorem i wspierając finansowo projekty artystyczne i cykle koncertów, dostępnych dla szerokiej rzeszy odbiorców i cieszących się dużym zainteresowaniem publiczności.

 

Uchwałą Senatu UW nr 156 z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w składzie Zarządu Fundacji UW Senat przyjął rezygnację prof. dr hab. Huberta Izdebskiego (Wydział Prawa i Administracji) z funkcji Przewodniczącego Zarządu Fundacji UW.

Od 17 marca 2010 roku Przewodniczącym Zarządu Fundacji UW został prof. dr hab. Michał Nawrocki z Wydziału Fizyki UW.

Rok 2013 jest rokiem jubileuszu istnienia Fundacji UW - nasza Fundacja działa już 25 lat.

 

Od 20 listopada 2019 roku Przewodniczącym Zarządu Fundacji UW jest prof. dr hab. Andrzej Majhofer z Wydziału Fizyki UW.

 

W 2023 roku Fundacja UW obchodziła jubileusz 35 lat działalności.


W sprawach występowania Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego o dotacje zewnętrzne dla projektów współfinansowanych należy kontaktować się
z Kierownikiem Biura Fundacji UW.

Kontakt

Siedziba i adres do korespondencji:
Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

NIP: 525-15-69-220
Regon: 001323248


Domek Ogrodnika

Lokalizacja Biura Fundacji:
„Domek Ogrodnika”, pok. 1.4
ul. Dobra 68/70
00-312 Warszawa

Telefon, fax:
tel.: +4822 5520882
fax: +4822 8267948

Zespół Biura Fundacji:
mgr Karolina Żardecka-Górska
Kierownik Biura Fundacji UW
e-mail: fundacja@fuw.pl

Numer rachunku bankowego:
PKO Bank Polski SA Oddział 56 w Warszawie
ul. Bagatela 15, 00-585 Warszawa
30 1020 1156 0000 7502 0008 7213

SWIFT: BPKOPLPW