PL | EN

Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
University of Warsaw Foundation

Światło, red. M. Guławska, G. Pawłowski

Photo!

Światło. Przyczynek do badań interdyscyplinarnych, red. M. Guławska, G. Pawłowski

 

Fundacja UW wsparła wydanie monografii pt. Światło. Przyczynek do badań interdyscyplinarnych. Monografia stanowi wynik pracy poznawczej uczonych z bardzo odległych od siebie dziedzin naukowych, mianowicie: lingwistyki, literatury, fizyki, antropologii religii, okulistyki, sztuk plastycznych, muzykologii, metafizyki, ikonografii i biblistyki. Z tego względu tekst monografii jest interdyscyplinarny par excellence.

 

Monografia stanowi czwarty tom w serii naukowej Forum Semantyczne

https://www.wuw.pl/pol_m_Serie-wydawnicze_Forum-Semantyczne-502.html

Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Problem światła jest bardzo złożony, a motywy, jakie towarzyszyły redaktorom doskonale odzwierciedla krótki wyjątek ze wstępu: „światło to życie. Światło porusza. Światło jest inteligibilne. O świetle można z pewnością mówić wiele i długo, jedno wszakże pozostaje niezmienne: światło będąc wprawdzie racjonalne, a więc poznawalne wciąż stanowi dla nas tajemnicę. To właśnie tajemnica stała się impulsem do podjęcia pracy nad niniejszą monografią. [...j Autorzy i autorki poszczególnych rozdziałów tej monografii reprezentują różne dyscypliny nauki. Każda z tych dyscyplin „postrzega" światło inaczej. Inaczej postrzega światło okulista, inaczej postrzega je biblista. Każdy posługuje się innymi terminami, metodami i dochodzi do różnych wniosków. Czy jednak wniosków, choć przecież formalnie różnych, nie warunkuje i nie determinuje jedno źródło? Czy te wnioski, choćby najbardziej trafne, zdołają w pełni wyjaśnić to źródło — tajemnicę zjawiska przyrodzonego i nadprzyrodzonego — zjawiska, bez którego ludzie nie mogliby po prostu żyć'?"

 

Z poniższych wyimków recenzji wynika, że recenzenci doceniają wysiłek redaktorów monografii:

 

„Tytułowe światło objawia się czytelnikowi jako inspirująca metafora, splatająca to, co różne, obce i nie(po)znane. Światło odczytywane jest w monografii — zgodnie z tysiącletnią tradycją — binarnie, stając się symbolem życia i nadprzyrodzonych sił, a tym samym plasując się w opozycji do ciemności, zła i zagrożenia. Koncentracja na takim punkcie ciężkości sprawia, że niezagospodarowane pozostają rozpowszechniające się od modernizmu destrukcyjne wizje światła, zachodzącego nad chylącą się od fin de siecle cywilizacją. Traktuję to jako zapowiedź kolejnego, równie inspirującego tomu. A zatem: Ad lucem!". dr hab. Renata Dampc-Jarosz, prof. US

 

„Przedstawiona mi do recenzji publikacja [...] jest w pełni interdyscyplinarną próbą ujęcia problematyki związanej ze światłem. Tytuł jest więc adekwatny do zawartości przygotowywanego wydawnictwa. Interdyscyplinarność w praktyce jest trudna do zrealizowania, choć jest to termin modny we współczesnych badaniach na poziomie deklaratywnym. Za pełnię interdyscyplinarności, którą doceniam, uznać należy ujęcie w jednym tomie nie tylko perspektywy różnych dyscyplin w obrębie humanistyki, ale także różnych dziedzin (m. in. fizyka, medycyna, nauki o sztuce, językoznawstwo, literaturoznawstwo). Mówimy tu więc nie tylko o różnych metodologiach i strategiach badawczych, ale także o innym przedmiocie badań lub przynajmniej jego sposobie oglądu z różnych perspektyw (np. światło w perspektywie fizyki i humanistyki)." dr hab. Tomasz Rokosz, prof. KUL

 

Celem projektu, w którego efekcie powstała monografia Światło, była transferencja wiedzy w zakresie naukowej diagnozy problemu światła z różnych naukowych perspektyw, tj. z perspektywy: lingwistyki, literatury, fizyki, antropologii religii, okulistyki, sztuk plastycznych, muzykologii, metafizyki, ikonografii i biblistyki. Celem autorów projektu jest także upowszechnienie wiedzy na temat światła wśród przedstawicieli nauki polskiej i osób zainteresowanych.

 

W sprawach występowania Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego o dotacje zewnętrzne dla projektów współfinansowanych należy kontaktować się
z Kierownikiem Biura Fundacji UW.

Kontakt

Siedziba i adres do korespondencji:
Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

NIP: 525-15-69-220
Regon: 001323248


Domek Ogrodnika

Lokalizacja Biura Fundacji:
„Domek Ogrodnika”, pok. 1.4
ul. Dobra 68/70
00-312 Warszawa

Telefon, fax:
tel.: +4822 5520882
fax: +4822 8267948

Zespół Biura Fundacji:
mgr Karolina Żardecka-Górska
Kierownik Biura Fundacji UW
e-mail: fundacja@fuw.pl

Numer rachunku bankowego:
PKO Bank Polski SA Oddział 56 w Warszawie
ul. Bagatela 15, 00-585 Warszawa
30 1020 1156 0000 7502 0008 7213

SWIFT: BPKOPLPW