PL | EN

Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
University of Warsaw Foundation

Mateusz Chmurski, Ślady egzystencji

Photo!

Mateusz Chmurski, Ślady egzystencji

 

Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego wsparła finansowo publikację polskiego przekładu monografii Mateusza Chmurskiego, Ślady egzystencji. Dzienniki – sploty życia i twórczości w literaturze Europy Środkowej (1890-1920): Csóth, Irzykowski, Klima w serii Communicare Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Książka wpisuje się w wieloletnią współpracę Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z Wydziałem Slawistyki na paryskiej Sorbonie (UFR d’Études slaves, Faculté des Lettres, Sorbonne Université).

 

Doktor Mateusz Chmurski od wielu lat jest związany bardzo blisko z Uniwersytetem Warszawskim. W naszej uczelni obronił doktorat polsko-francuski, jest członkiem-założycielem Pracowni Literatury Modernizmu Europy Środkowej i Wschodniej przy Instytucie Literatury Polskiej na Wydziale Polonistyki UW. Od wielu lat angażuje się we wspólne projekty badawcze między Uniwersytetem Warszawskim oraz paryską grupą badawczą Eur’Orbem, a także Sorbonne Université (który jest partnerem UW w konsorcjum 4EU+).

 

Monografia powstała w ramach umowy o doktoracie pod wspólnym promotorstwem prof. dr hab. Ewy Paczoskiej (Instytut Literatury Polskiej Wydział Polonistyki UW) i prof. dr. hab. Xaviera Galmiche’a (Sorbonne Université) w latach 2008-2012 (recenzja prof. dr. hab. Włodzimierza Boleckiego, IBL PAN oraz recenzja prof. Françoise Simonet-Tenant, Université de Rouen-Normandie). Obroniona summa cum laude rozprawa wyróżniona została przez Instytut Węgierski w Paryżu Prix Hungarica 2012 dla najlepszej rozprawy doktorskiej o tematyce węgierskiej bądź z Węgrami związanej.

 

Zaakceptowany do druku w serii Communicare przekład jest przygotowanym przez Autora zmienionym, zaktualizowanym i dostosowanym do potrzeb polskiego czytelnika przekładem francuskiego wydania rozprawy pt.: Journal, fiction, identité (s). Modernités liitéraires d'Europe centrale (1880-1920) à travers les œuvres de Géza Csádh, Karol Irzykowski et Ladislav Klima (Paryż 2018).

 

Publikację można nabyć na stronie Wydawnictw UW:

 

https://www.wuw.pl/product-pol-18617-Slady-egzystencji-Dzienniki-sploty-zycia-i-tworczosci-w-literaturze-Europy-Srodkowej-1890-1920-Csath-Irzykowski-Klima.html

W sprawach występowania Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego o dotacje zewnętrzne dla projektów współfinansowanych należy kontaktować się
z Kierownikiem Biura Fundacji UW.

Kontakt

Siedziba i adres do korespondencji:
Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

NIP: 525-15-69-220
Regon: 001323248


Domek Ogrodnika

Lokalizacja Biura Fundacji:
„Domek Ogrodnika”, pok. 1.4
ul. Dobra 68/70
00-312 Warszawa

Telefon, fax:
tel.: +4822 5520882
fax: +4822 8267948

Zespół Biura Fundacji:
mgr Karolina Żardecka-Górska
Kierownik Biura Fundacji UW
e-mail: fundacja@fuw.pl

Numer rachunku bankowego:
PKO Bank Polski SA Oddział 56 w Warszawie
ul. Bagatela 15, 00-585 Warszawa
30 1020 1156 0000 7502 0008 7213

SWIFT: BPKOPLPW